Misija

Ar radošiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem veidot jēgpilnu pasauli.

Vīzija

Mūsu gudrie risinājumi ļauj cilvēkiem dzīvot līdzsvarotā vidē.

Par mums

Kvalitātes standarti

Kopš 2004. gada esam ieviesuši ISO 9001 standartam atbilstošu sertificētu kvalitātes vadības sistēmu, kura balstās uz šādiem principiem: orientēšanās uz klientu, virsvadības esamība, cilvēku iesaistīšana, procesu pieeja, savstarpēji izdevīgas piegādātāju attiecības, faktu pieeja lēmumu pieņemšanā un nepārtraukta uzlabošana.

2016. gadā, pārsertifikācijas procesa ietvaros,  saņēmām sertifikātu atbilstoši ISO 9001:2015 prasībām. Paralēli ieviešam standarta ISO 20000 pamatprincipus, kas izpaužas kā ITIL (Information Technology Infrastructure Library) metodoloģijas īstenošana uzņēmuma darbībā.

2016. gadā esam saņēmuši sertifikātu, kas apliecina DATI Group darbības atbilstību ISO 14001:2015 standarta prasībām un apliecina mūsu attieksmi pret vidi.

Kopš 2007.gada mums ir piešķirts Industriālās drošības sertifikāts, kas dod tiesības strādāt ar tādiem projektiem un iestādēm, kas satur valstiski nozīmīgu slepenu informāciju.

Vides politika

Uzņēmums apliecina savu tehnisko un profesionālo spēju ievērot vides un energoefektivitātes prasības ar izstrādātu vides aizsardzības politiku, attiecībā uz sniegtajiem informācijas komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumiem, to piemērojot tādām funkcijām, kā izejvielu patēriņš, enerģijas avotu izvēle un izmantošana, tehnoloģiju pielietojums, izmešu un ražošanas atkritumu apsaimniekošana, kā arī komunikācijas risinājumi, produktu transportēšana un izplatīšana.

Uzņēmums ir apzinājis faktorus, kas to ietekmē vides aizsardzības mērķu sasniegšanā:

 • saistošo normatīvo aktu prasības,
 • klientu un darbinieku vēlmes,
 • izmaksas;
 • īstermiņa un ilgtermiņa ieguvumi;
 • iespējamie riski;

Uzņēmums pilnībā apņemas:

 • uzturēt vides pārvaldības  sistēmu, saskaņā ar ISO 14001 standarta prasībām;
 • nepārtraukti uzlabot šo vides pārvaldības  sistēmu;
 • veikt preventīvus pasākumus, lai novērstu tiešus kaitējuma draudus videi un nepieļautu vai samazinātu iespējamo kaitējumu tai;
 • piešķirt piemērotus un pietiekamus resursus vides mērķu sasniegšanai;
 • nodrošināt vadības pilnīgu iesaistīšanos vides aizsardzības jautājumos;
 • veicināt vides apziņu starp piegādātājiem, klientiem un partneriem, īstenojot operatīvās procedūras;
 • izvērtēt sasniegto vides aizsardzības jomā;
 • apkopot un atjaunot tās rīcībā esošo vides informāciju;
 • sniegt ieinteresētajām pusēm vides informāciju, kas ir tā rīcībā.